පානදුර මූලික රෝහලේ හෙදියකගේ ලියකියවිලි සොරාගෙන ණයක් ගත් හෙදිය අත්අඩංගුවට - Hiru News 27-09-23