පූජ්‍ය දොඩම්පහළ චන්ද්‍රසිරි හිමිට අක්ත පත්‍ර - ජනපති අතින් පිරිනැමෙයි - Hiru News 15-01-22