රටේ කිකිළිට ගිය කලක් - බිජ්ජත් පිටරටින් -පිරිසිදුකමින් ඉහළ ලික්විඩ් බිත්තරය- Hiru News 19-03-23