කුසුමාවතීද - කමලාවතීද හැරිසන්ට ඇති ප්‍රශ්නය - Hiru News 23-05-20