උහුලන්න බැරි උණුසුම මඬින්න උපදෙස් - තාප කම්පන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් - Hiru News 22-02-24