උ/පෙළ සමයේ විදුලි කප්පාදුව ගැන සාකච්ඡාවක් - කැබිනට් එක කියන විදිහට කරන්න බැහැ - Hiru News 25-01-23