සේවකයා සුළු කිව්වාම සේවය සුළු කියලා පටලවාගෙන - විනයක් නැතුව රෝගීන්ට අබසරණයි - Hiru News 22-02-24