චම්පික රණවක හරි කරූ ජයසූරිය හරි ගෙනාවොත් ජනපතිවරණයට - ඇයි හිනා ගියේ ඒ නම් දෙකට - Hiru News 13-02-24