\'අපේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ අතන වේල්ල බැන්දද මෙතන තාර දැම්මද - මොන විහිළු කතාද මේ\' - Hiru News 21-11-23