ටික ටික ජනපතිට කිට්ටු වන පොහොට්ටුව - දැඩි රැකවල් මැද මැදුරට ගිය මන්ත්‍රීවරු - Hiru News 14-05-22