ක්‍රීඩා ඇමති කියනවා අතින් වියදම් කරං අමෙරිකාවට ගියා කියලා - \'ඉතිං අපිට පාන් ද\' - Hiru News 12-06-24