ඇයි මිලියනයක් සංචාරකයෝ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ - \'හැමෝම ලංකාවට එකපාරක් හරි එන්න ඕනා \' - Hiru News 27-09-23