කින්නියා නගර සභා සභාපපති රිමාන්ඩ් - මාධ්‍ය ආවරණයට ගිය මාධ්‍යවේදියාට බාධා - Hiru News 26-11-21