පාස්කු ප්‍රහාරයේ නඩු විභාගය - හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා අද දුන් සාක්ෂිය - Hiru News 26-11-21