ජනතා අවශ්‍යතාව කුමක්දැයි මුරලි ප්‍රශ්න කරයි - Hiru News 08-11-18