සෞඛ්‍ය සේවකයන් අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයට කඩාවදී - උණුසුම් තත්වයේ සජීවී දර්ශන - Hiru News 24-02-21