කොරෝනා වසංගතයට මුහුණදීමට එකමුතුව පෙළගැසෙමු - Hiru News 10-04-20