ඉරාන ජනපතිට උණුසුම් පිළිගැනීමක් - ආචාර වෙඩිමුර මැද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට - Hiru News 25-04-24