අපට දෙවැනි අවස්ථාවක් නෑ - මහ බැංකු අධිපති - පාර්ලිමේන්තුවට සඟවන අයි.එම්.එෆ් ඇත්ත - Hiru News 23-09-22