\'වියදම හොයාගන්න බැරිනම් රනිල් කරපු විදිහට කරන්න\' - වාහනයට තෙල් ගහලා පයින් යන්න - Hiru News 17-06-24