ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ගැන කියන කතා - Hiru News 22-02-20