\'අපට කියන්න අයිතියක් තියෙනවා ඇමති වරයෙකුට ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්නේ නෑ කියලා\' - Hiru News 19-09-23