තියුණු ආයුධයකින් පහරදී කාන්තාවක් ඝාතනය කරයි - Hiru News 08-12-18