\'දියුණු රටවල් වගේ ලංකාවත් ගෙනියන්න හදන්නේ\' - \'පරණ ක්‍රමයට ගියොත් රැකියා ඉල්ලේ\' - Hiru News 17-06-24