වැඩ වර්ජනයට සැරසෙන ගුරු සංගම් - සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීනුත් විරෝධතාවක - Hiru News 12-06-24