පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කළ ක්‍රිකට් විගණනය - \'ඇමති හදනවා - රාජ්‍ය ඇමති කඩේ යනවා\' - Hiru News 20-09-23