රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින රිෂාඩ් පෞද්ගලික ආරක්ෂක ඇඳුමකින් සැරසී පාර්ලිමේන්තුවට - Hiru News 22-10-20