මාංශ පේශීන් පවා දියකර දවස් දෙකෙන් මියයන භයානක බැක්ටීරියාවක් ජපානයේ පැතිරෙයි - Hiru News 17-06-24