බිලියන ගණන් මුදල් නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා - සතියක් දෙන්න බලලා කියන්නම් - Hiru News 22-02-24