''කැලිප්සෝ'' නැති කැලිප්සෝ දුම්රිය - ''කැලිප්සෝ කිව්වාට කැලිප්සෝ බෑන්ඩ් එකක් නෑනේ'' - Hiru News 25-04-24