කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් - Hiru News 14-08-19