සෝෆා ගිවිසුම සම්මත උනොත් ලංකාවේ ඉඩම් වලට වෙන දේ - Hiru News 12-07-19