ප්‍රදේශ කිහිපයකට තවදුරටත් වැසි - එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා තරගයටත් බාධා එල්ලවෙයි ද - Hiru News 14-01-21