කොටපොල අමරකිත්ති හිමියන්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් - Hiru News 09-11-19