පරණ මූණු ටික හෙට අනිද්දා යළිත් කැබිනට්ටුවට - සජිත්ලා අද ලෙඩ ඇඳේ පණ අදින ලෙඩෙක් වගේ- Hiru News 19-03-23