නෝනා රට යවන්න පිරිවරත් එක්ක ගිහින් - ආණ්ඩුවේ දේශපාලකයෙක් ගුවන්තොටේ පිස්සු නටලා - Hiru News 16-05-24