\'අයවැය කපුටු කූඩුවේ දාපු කොහා බිත්තරයක් වගේ - කරගෙන යන්න දෙන්නේ නෑ කාක්කෝ කොටනවා\' - Hiru News 21-11-23