මගේ තාත්තා හිටියනම් ගෑස් පෝලිම් තියෙනවද - ජනතාව දුක් විඳිද්දී නායකයෝ යෝගා කරනවා - Hiru News 24-06-22