ත්‍රෛලෝක පත්‍ර සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් සුරාබදු නිලධාරීන් දිගු කලක් ජාවාරම් කරලා - Hiru News 03-04-24