ලොක්ක නග්ග ගත්තට කමක් නෑ අපිට ගහන්න එපා - හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ සැර කතාව - Hiru News 26-11-21