\'මේ කණපිට දාපු ජනාධිපතිතුමාගේ කොට්ට උරේ \'-ඉරිච්ච කොට්ට උරයක් පාර්ලිමේන්තුවට එයි - Hiru News 22-11-23