ෆොන්සේකා ආණ්ඩුවට යන්න ගහපු ප්ලෑන් අවුල් ගිහින් - අනුරගේ ඉලක්කමෙන් ජවිපේ සෙළවෙයි - Hiru News 24-02-24