වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් බේරුණු උද්දික ප්‍රේමරත්න පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය - Hiru News 19-09-23