ඊයෙත් සිසුවෙක් සාක්ෂි දුන්නා එයාව අපයෝජනය කළා කියලා - කළුතර ගුරා යලි බන්ධනාගාරයට - Hiru News 27-05-23