කංජිපානි ඉම්රාන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම් තවදුරටත් - Hiru News 13-06-19