ඕන තරම් තියෙන කැලේ ඒගොල්ලන්ට බෙදලා දෙන්න - අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නෙ නැතිව බිමට බහින්න - Hiru News 24-06-22