පිළිකා ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවේදී නිෂ්පාදනයට සැලසුම් - අවබෝධතා ගිවිසුමටත් අත්සන් තබයි - Hiru News 14-01-21