මුතුරාජවෙල විනාශ කිරීම තීව්‍ර වෙලා - තෙත් බිමේ ඇති කුඩා වැව් ගොඩකිරීමට අවසර දීලා - Hiru News 22-02-24