පිය සෙනෙහසේ අරුත නොදත් අම්බලන්තොට අජාසත්ත පුතා - Hiru News 12-01-19