වියළි කාලගුණය නිසා ජලය නොමැතිව දුක් විඳින ජනතාව - Hiru News 13-07-19